top of page
סיפורי לקוח

יעוץ וליווי הדרכתי עבור משרד הפנים, השלטון המקומי ומפעם מישור יהודה

 

ייעוץ וליווי הדרכתי בעת פיתוח תהליך עבודה חדשני להתערבות רב תחומית והעצמה של רשויות מקומיות

 

הצורך

 

משרד הפנים, השלטון המקומי, בשיתוף מערכת המפעמים פיתח מודל עבודה רב תחומי להתערבות ברשויות מקומיות. ייחודיות המודל הינה בראייה רב תחומית של תהליך העצמת הרשויות:
הפן הארגוני, הפן הכלכלי והפן הכספי.

במהלך פיתוח מודל העבודה עלה הצורך בהגדרה נכונה של תהליך העבודה, ביצירת תשתיות עבודה אחידות לשותפים בפרויקט ובפיתוח תשתית ההדרכה להנחלת הפרויקט לצוות ארצי מבוזר.

 

הפתרון

 

הוקמה וועדת היגוי שכללה שותפים רבים וצוות אינטר-דיסציפלינארי נרחב. אנחנו נטלנו חלק בוועדת ההיגוי בהיבט ההדרכתי וביצירת תשתיות כתובות למודל.

העבודה בפרויקט כללה:
 

  • בשלב הגדרת תהליך עבודה: הבנייה של תהליכי העבודה, ליווי הצוות המקצועי בהמשגת הידע החדש שפותח ותיעודו.

  • פיתוח תשתיות ללמידה ולעבודה: ייצוג המודל במסמכים כתובים והבניית נוהל ביצוע, האחדה והמשגה של תהליכים, יידוד וכתיבה הדרכתית של נהלי עבודה ושל תבניות עבודה.

  • פיתוח קורסי הכשרה למגוון אוכלוסיות והנחלת הידע לאוכלוסיות הרלוונטיות

 

 

 

נס הנשיא
bottom of page