top of page
סיפורי לקוח

פיתוח מערכת המידע לניהול תהליכים פרלמנטריים עבור כנסת ישראל​

 

הצורך

 

מערכת המידע לניהול התהליכים הפרלמנטריים בכנסת שודרגה. תהליכי העבודה נותרו ללא שינוי, אופן ביצועם והנראות השתנו. מטרת הפרויקט הייתה להדריך את מגוון משתמשי המערכת על אופן ביצוע עבודתם הפרלמנטרית במערכת החדשה.

 

הפתרון

 

אופיינו חמש אוכלוסיות וחמישה תהליכי עבודה מרכזיים העוברים דרך כל האוכלוסיות. לכל אוכלוסייה הותאם פתרון הדרכתי בהתאם למאפייניה. הפתרונות הם: לומדה, הדרכה פרונטלית, מדריכים למשתמש, מערכי הדרכה עבור משתמשי מפתח ובנק שאלות-תשובות. לדוגמה, חברי כנסת ועוזריהם הפרלמנטריים הינם אוכלוסייה של מעל 400 אנשים, עבורם הופקה לומדה. שלושת עובדי ארכיון הכנסת עברו הדרכה פרונטלית מלווה תרגול מעשי.

מעבר לכך הופקה לומדה לארבע אוכלוסיות לצורך שמירת הידע ההדרכתי והעברתו הלאה. הלומדה כוללת מספר רב של סרטוני סמן, להסבר ותרגול כל תהליך עבור כל אוכלוסייה.

 

 

גופי ממשלה רבים נמנים עם לקוחותיה של חברת Improve-it
bottom of page