top of page

פיתוח לומדות

פתרונות פיתוח ההדרכה והלמידה שלנו מבוססים על מתודולוגיות מסורתיות וחדשניות, חלקן ייחודיות לנו.

אנו ב- Improve-IT בוחנים באופן מתמיד את אפקטיביות ההדרכה ואת תרומתה לשיפור הביצועים הארגוני. אנו מבצעים תהליך מדויק אך ממוקד של איתור צרכים, מגדירים את אסטרטגיית הפתרון המתאימה, ומתאימים את תוצר הלמידה האפקטיבי ביותר להדרכה: פיתוח לומדות; קורס פרונטאלי; תהליכי חניכה; חוברות ועזרי למידה ותמיכה בעבודה ועוד. אנו מאמינים כי ארגון נכון של מתווה הלמידה, בחירת פתרון ההדרכה הנכון ופיתוחו בצורה ייעודית, מעניינת ומאתגרת עבור הלומד מגבירה את אפקטיביות הלמידה.

 

תוכניות אוריינטציה

פיתוח תהליכי אוריינטציה בראייה מערכתית, הכוללת הקניית תהליכי עבודה ונהלים לעובדים חדשים, לצד יצירת הזדהות עם הארגון, תחושת מחויבות ומוטיבציה. אנו מסייעים לארגונים לפתח קליטה קבוצתית וקליטה יחידנית, בכל זמן נתון מרגע כניסת העובד לארגון.

הפתרונות אותם אנו מספקים בפיתוח לומדות מותאמות הינם חוויתיים, חברתיים ומהנים העוברים במגוון מתודות, גם טכנולוגיות.

 

הכשרה ראשונית לתפקיד ושמירה על כשירות מקצועית

פיתוח הכשרה מקצועית במסלולים מובנים, להשגת כשירות העובד ולשמירה עליה באופן שוטף, גם לאור השינויים והדינמיות של הארגון, הצורך בהטמעת מוצרים חדשים ובעת שינויים בתהליכי העבודה.

מסלולי ההכשרה הראשונית והשמירה על הכשירות מקצועית אותם אנו מפתחים, תומכים בקיצור משך הגעתו של העובד החדש ליעדים הנדרשים ממנו ובהמשך גם עמידה בהם. תהליכים מובנים אלו יוצרים תחושת הצלחה, קליטה נכונה בארגון ותורמים לשימור העובדים לאורך זמן.

אנו נשענים על מודלים בסיסיים וחדשניים הייחודים לנו ומציעים פתרונות משולבים בפיתוח הלומדות, הנגזרים מהביצוע הנדרש מהעובד. בכך אנו מאפשרים לו ליישם ידע, מיומנויות ותפישות בצורה המדויקת ביותר ובפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש להכשרתו.

 

שימור וניהול הידע הארגוני

תיעוד נהלים ותהליכי העבודה לתמיכה בביצועים מיטביים, לשימור הידע הארגוני וליצירת אחידות בארגון באמצעות תהליך שיטתי ומתודולוגי.

התהליך כולל איפיון תבניות הידע, הטמעת תשתית טכנולוגית והבניית תהליכי עבודה. כן, אנו מלווים ארגונים בתמיכה בשימוש תשתיות ניהול הידע בביצועים השוטפים, בעדכון מתמיד שלו ובניהול והטמעה בתהליכי העבודה.

 

מדידת אפקטיביות ההדרכה

ייעוץ לארגונים בבחינת תוצאות ההדרכה ומידת השגתה את היעדים שהוצבו לה כמו גם בחינת ה- ROI של ההדרכה. אנו ממקדים את תהליכי מדידת האפקטיביות וההערכה בבחינת תרומת ההדרכה להשגת תפוקות הארגון ולהגברתם.

יתר על כן פיתוח לומדות ותשתיות הלמידה, הנעשות על ידינו, נעשה תוך חשיבה על מדידת האפקטיביות וההערכה, עוד מהשלבים הראשונים של הפיתוח. תהליכי המדידה וההערכה מתבצעים באמצעות מגוון כלים כתובים, בינאישיים וטכנולוגיים.

הטמעת מערכות מידע

ליווי כולל של ארגונים בעת הטמעת מערכת חדשה בארגון. בשל ההבנה כי הטמעת מערכת חדשה טומנת בחובה תהליך של שינוי ארגוני, אנו ב- Improve IT נכין את ארגונכם לשינוי המיועד ונתמוך בו באמצעות הדרכה. ההדרכה משלבת לימוד השימוש במערכת החדשה, העצמת היתרונות בשימוש בה, הכשרת מומחים להדרכה ראשונית ולתמיכה שוטפת, הטמעת ממשקי העבודה החדשים וסיוע במניעת התנגדויות לשינוי ובטיפול בהן.

שירותים

פתרונות למידה דיגיטלית בחברת Improve-It
bottom of page